UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


UTJECAJ NOVOG ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU NA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA 31.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci,

Hrvatski branitelji,

Molim Vas da ovaj lanak pozorno proitate i prenesete ga svim našim suborcima!

Zakon o mirovinskom osiguranju (ZOMO) donesen je u Saboru 13. prosinca 2013.godine, istoga dana kada je donesen i Zakon o smanjenju mirovina odreenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, sa 82 glasa za i 18 glasova protiv.

On donosi znaajne promjene. Naime, prema rijeima odgovornih osoba iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje braniteljske i obiteljske mirovine ratnih stradalnika u ukupnoj svoti se nee mijenjati, ali se po novom zakonu jasno razdvaja koji se dio financira iz mirovinskog fonda, a koji iz dravnog prorauna. To bi trebalo biti vidljivo od 1. sijenja idue godine. Zar nije indikativno damirovinski fond do današnjeg dana ne zna na koji nain treba obraunati mirovine.

Zakonom su uvedene iznimke kod izrauna mirovina s posebnim propisima, u koje spadaju i braniteljske mirovine, pa e se njihove mirovine usklaivati prema realnom rastu bruto društvenog proizvoda prema podacima Dravnog zavoda za statistiku u svakom od tri prethodna tromjeseja najmanje 2,0% u odnosu na isto tromjeseje prethodne kalendarske godine i ako je deficit dravnog prorauna u istom razdoblju manji od 3% (isto se ne oekuje narednih 5 godina). Obzirom na gospodarsku situaciju lako se da zakljuiti da braniteljske mirovine, barem onaj dio mirovine odreene po posebnim propisima, nee rasti u sljedeih nekoliko godina.

 

STAV PRAVNIH STRUNJAKA:

Posebno e biti pogoeni hrvatski branitelji koji primaju najniu braniteljsku mirovinu (u iznosu od oko 2400,00 kuna), a takvih je skoro 80%, budui isti nemaju dovoljno radnog staa i mirovina im je odreena iskljuivo na temelju braniteljskog statusa.

Nema nikakve dvojbe da je taj dio braniteljske populacije, uz druge socijalne imbenike, bitno izloen rizicima siromaštva.

Isto tako, velike posljedice imat e populacija roditelja poginulih branitelja, udovica i lanova obitelji branitelja jer su njihova mirovinska prava vezana na dravni proraun odnosno riznicu i kod njih takoer nema mogunosti za poveanje mirovina budui isti takoer nisu ostvarili dovoljno godina radnog staa, jer su poginuli u dobi kad nisu mogli ostvariti mirovinski sta.

Kako bi se mogao primijenio novi ZOMO na branitelje od 01. sijenja 2015. potrebno je predloiti izmjene Zakona o braniteljima i usvojiti ga u Hrvatskom saboru do konca godine. Te izmjene bi se trebale odnositi ono što regulirana 2. glava zakona, a to je PRAVO IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA odnosno onaj dio koji regulira nain izrauna mirovina, budui je novi nain izrauna mirovine definiran novim ZOMO. Ministar branitelja tvrdi kako ne postoji nacrt zakona koji bi trebalo uputiti u daljnju proceduru,zato se postavlja jasno pitanje kako e HZMO svim korisnicima izraditi nova rješenja u 2014 godini kao preduvjet za isplatu mirovina po novom zakonu.

 

 

 


Više
26.10.2014

Slika

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Beliša izraava iskrenu suut obitelji preminule hrvatske braniteljice i heroine Domovinskog rata, Nevenke Topaluši.

Dajemo punu podršku svima onima koji prosvjeduju protiv aktualnog ministra Matia i njegova zamjenika Bojana Glavaševia, koji je u Vukovaru na okruglom stolu, izjavio uenje „Kako Hrvatski branitelji boluju od PTS-a, a u srbiji nema niti jedan vojnik koji boluje od te bolesti, a isto su bili u ratu kao i naši.“.

Smatramo da se tom izjavom mladi Glavaševi ruga hrvatskim braniteljima i cijelom Hrvatskom narodu. Takovim komentarima i izjavama meu hrvatskim braniteljima bude zgraanje i ogorenje, i daju nam do znanja na ijoj su strani.

U Hrvatskoj ima dovoljno obrazovanih i pametnih mladih ljudi - domoljuba koji bi znali taj posao bolje raditi, samo im je potrebno dati priliku!

Do juer su hrvatski branitelji bili heroji, a danas nas se ubija stavljanjem u konteks graana drugoga reda, omalovaava, diskriminira, uskrauju nam se i smanjuju prava.

Hrvatske branitelje, a posebice hrvatske ratne vojne invalide, sve više se u javnosti prikazuje kao suicidalne i problematine osobe koje su teret hrvatskog društvo. Društva koje su upravo hrvatski branitelji svojim ivotima i svojom ašu branili i obranili, i 30. lipnja 1996. predali Vlasti Republike Hrvatske bez kune duga vjerujui u bolju i sretniju budunost.

Danas velika veina hrvatskih branitelja jedva spaja kraj s krajem, svakodnevo se borei sa stigmom hrvatskog branitelja.

Ministarstvo branitelja, ranije „Ministarstvo hrvatskih branitelja“, u kojem pomonici ministra bez imalo stida i srama izjednaavaju rtvu i agresora, hrvatskim braniteljima je oduzelo mnoga prava, status dragovoljca Domovinskog rata i uskratilo besplatno zdravstveno osiguranje invalidima Domovinskog rata ime smo postali prva zemlja na svijetu u kojoj umirovljeni vojnici nemaju doivotno besplatno zdravstveno zbrinjavanje.

Nekada se hrvatske branitelje poštivalo, a danas nas se svi boje! To nam je hvala za sve što smo uinili u Domovinskom ratu.

Mi, hrvatski branitelji, koji smo se borili za nezavisnu, neovisnu i slobodnu hrvatsku dravu postali smo graani drugog reda, dok dopunsko zdravstveno osiguranje na teret dravnog prorauna i dalje imaju borci NOB-e temeljem Zakona o zaštiti boraca narodno-oslobodilakog rata (narodne novine br. 57/85, 55/86 i 57/89) koji je danas na snazi.

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) koji je na snazi od 01. sijenja 2014, lankom 80. mirovina hrvatskih branitelja primjenjivo od 01. sijenja 2015. mirovina e se ponovno preraunavati na nain da e se razdvajati na dva dijela: onaj dio za koji postoji realan sta – koji je kod mnogih Hrvatskih branitelja vrlo mali zbog godina s kojima su ušli u rat – sa faktorom 0,85 (po starom zakonu 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i HRVI) te na onaj dio staa koji veina nas hrvatskih branitelja nema zbog umirovljenja, a koji e ovisiti iskljuivo o Vladi RH i Dravnom proraunu, i u svakom trenutku biti nejasan i podloan politikim konotacijama.

Istovremeno, u lanku 80. se navodi da se pripadnici NOB-a izjednaavaju sa Hrvatskim branteljima, jer i jednima i drugima faktor izrauna po tom novom zakonu iznosi 0,85 ime e se mirovine pripanicima NOB-a uvelike (više nego duplo) poveati dok e se razdvajanjem, mirovine Hrvatskih branitelja i stradalnika smanivati...   

Navedenim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju pregaena su do sada vaea prava stradalnika Domovinskog rata iz mirovinskog osiguranja.

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju koeficijenti za izraun mirovina, smanjeni su više nego duplo. Usvojeno je da se prilikom obrauna mirovina ne uzima u obzir ni visina invaliditeta, ni in, a usvojeno je da bi visina mirovine ovisila o duini radnog staa, kojega ratni stradalnici imaju uglavnom vrlo malo (jer su stradali u mlaoj ivotnoj dobi).

Izmjenama Zakona i novim obraunom mirovina, veina hrvatskih branitelja i ratnih stradalnika trebala bi imati mirovine na razini socijalne pomoi.

O licemjerstvu politikih stranaka najbolje govori podatak da u Ustavnim promjenama hrvatski branitelji nisu uvršteni kao ustavna kategorija.

Stoga Vas politiari iz pozicije i opozicije pitamo tko e biti odgovoran za još jednu smrt ili još jedan suicid hrvatskog branitelja Domovinskog rata.

Na koji se nain namjeravate opravdati, ili e te samo odmahnuti rukom – „Jedan manje na dravnom proraunu“.

        Vrijeme je da se hrvatski branitelji konano ujedine i izbore za svoja prava i sprijee daljnju diskriminaciju i svrstavanje u kategoriju graana drugoga reda.

 

 

 


INICIJATIVA ZA IZMJENU NOVOG ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU! 16.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci, hrvatski branitelji,

Udruga HVIDR-a Beliše, zajedno sa Zajednicom udruga HVIDR-a Osjeko-baranjske upanije pokrenula je inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju N.N. 157/2013.

Razlog za zabrinutost novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) koji je na snazi od 01. sijenja 2014. krije se u lanku 80, u kojem se navodi da e se mirovina Hrvatskih branitelja primjenjivo od 01. sijenja 2015. mirovina ponovno preraunavati na nain da e se razdvajati na dva dijela: onaj dio za koji postoji realan sta – koji je kod mnogih Hrvatskih branitelja vrlo mali zbog godina s kojima su ušli u rat – sa faktorom 0,85 (po starom zakonu 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i HRVI) te na onaj dio staa koji veina nas hrvatskih branitelja nema zbog umirovljenja, a koji e ovisiti iskljuivo o Vladi RH i Dravnom proraunu, i u svakom trenutku biti nejasan i podloan politikim konotacijama.


Više
UDRUGA HVIDRA BELIE OSUUJE ISPAD SABORSKOG ZASTUPNIKA GOSP. TOMISLAVA IVIA NA GRADSKOM GROBLJU U VALPOVU 7. LISTOPADA 2014. 16.10.2014

Slika

Udruga HVIDR-a Beliše osuuje ovaj sramotan, neprimjeren, nemoralan i niim izazvan ispad saborskog zastupnika gosp. Tomislava Ivia i gosp. Zorana Markote koji se dogodio na gradskom groblju u Valpovu dana 7. listopada 2014. godine za vrijeme sveanog obiljeavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske.

Oštro se suprotstavljamo ovakovim ispadima, namjerama i pokušajima podjele branitelja, kao i razbijanju zajedništva i manipulacije hrvatskim braniteljima i Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata Valpovštine.

Osuujemo sve one pojedince i grupe pojedinaca koji bez legitimiteta, na krajnje degutantan i nemoralan nain, bez imalo stida i srama, daju sebi za pravo prijeti, kritizirati i omalovaavati bilo koju braniteljsku Udrugu Valpovštine.

Udruga HVIDR-a Beliše se zalae za zajedništvo branitelja i braniteljskih udruga i nee nasjesti pokušajima politiziranja i podjele hrvatskih branitelja.

Jedinstveni smo u stavu da stanemo na kraj ovakvim pokušajima i vratimo braniteljima i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja Valpovštine zaslueno dostojanstvo i ponos, bez uplitanja politike i politikanata.

Ovim poruujemo svima onima koji su imali priliku, a ništa nisu uinili za branitelje Valpovštine kako ostajemo ustrajni i jedinstveni u zaštiti svog dostojanstva i ponosa, unato nasrtajima ovakovih pojedinaca.

Politikantima i spletkarošima poruujemo da se nakon 12 godina svog nerada konano uhvate posla i uine nešto za boljitak branitelja i braniteljskih udruga Valpovštine.

Prigovor g. Tomislava Ivia upuen na gradskom groblju u Valpovu Predsjedniku Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - Ogranka gradova Valpova i Beliša te opina Bizovac i Petrijevci gosp. Vladi Benku „Zašto je Udruga HVIDR-a Beliše došla na gradsko groblje Valpovo“ i prijetnja kako e on – Tomislav Ivi sve nas razj...ti smatramo krajnje neprimjerenim, sramotnim  i nemoralanim inom.

lanovi Udruge HVIDR-e Beliše i hrvatski branitelji Valpovštine ponosno, uzdignute glave, imaju pravo doi odati poast i pokloniti se te poloiti vijenac i zapaliti svijeu svojim poginulim i umrlim suborcima bilo gdje u Republici Hrvatskoj i u tome ih, uvjeravam vas, nitko nee sprijeiti.

Dosta je bilo podjela hrvatskih branitelja i Udruga proisteklih iz Domovinskog rata na podobne i nepodobne, te omalovaavanja, spletkarenja, politikanstva i politikanata.

Mi u HVIDR-i Beliše neemo dozvoliti da se branitelje i braniteljske udruge te lanove poginulih i umrlih hrvatskih branitelja dijeli po bilo kojoj osnovi. Niti emo dozvoliti pojedincima i grupama pojedinaca da oni odreuje gdje smiju a gdje ne smiju doi.

Gosp. Tomislav Ivi i gosp. Zoran Markota, iako su bili nazoni sveanom obiljeavanju Dana neovisnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Valpovu dana 7. listopada 2014. godine, iz poštovanja prema obiteljima poginulih i poštovanja prema svojim poginulim i umrlim suborcima, nisu se udostojili odati poast, pokloniti se i zapaliti svijeu, niti na gradskom groblju u Valpovu, a niti su se udostojili to uinili u Belišu, na lijevoj obali r. Drave, na spomen obiljeju poginulih hrvatskim braniteljima 107 Brigade.

Njih dvojica nisu se udostojili doi ni na 23. Obljetnicu 107. Brigade koju su obitelji poginulih hrvatskih branitelja i branitelji 107. Brigade sveano obiljeili 28. lipnja u gradu Valpovu.

Toliko o njihovom poštovanju branitelja, svojih suboraca i obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja Valpovštine.

Stoga se pitamo tko su oni zapravo i šta oni uistinu hoe!

 

 


U BELIU I VALPOVU OBILJEEN DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 07.10.2014

Slika

Povodom obiljeavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske, predstavnici Udruge HVIDR-e Beliše i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata Valpovštine, zajedno sa brojnim sugraanima i predstavnicima grada Beliša i grada Valpova, poloili su u utorak 7. listopada 2014. vijence i zapalili svijee u Belišu kod spomen obiljeja poginulim pripadnicima 107. brigade HV-a na lijevoj obali rijeke Drave i kod središnjeg kria na gradskom groblju u Valpovu.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika


ESTITKA ZA DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 08.10.2014

Slika

Svim graankama i graanima Valpovštine u povodu obiljeavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada, Udruga HVIDR-a Beliše upuuje najsrdaniju estitku.

 


IZMJENA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU! 06.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci,
Hrvatski branitelji,

Molim Vas da ovaj lanak pozorno proitate i prenesete ga svim našim suborcima!

Predsjedništvo Zajednice Udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije na Saboru HVIDR-e RH, odranom u Makarskoj 27. rujna 2014. pokrenulo je inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju N.N. 157/2013.

Naime, Zajednica Udruga HVIDR-e OB upanije dri da su novim Zakonom o mirovinskom osiguranju donesenom šutke, skrivajui se iza odluke o smanjenju braniteljskih mirovina od 10 %, koja je oito posluila samo za odvraanje pozornosti, Hrvatskim braniteljiima i stradalnicima Domovinskog rata dovedena su u pitanje njihova dosadašnja prava.

Razlog za zabrinutost novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) koji je na snazi od 01. sijenja 2014. krije se u famoznom  l. 80., u kojem se navodi da e se mirovina Hrvatskih branitelja primjenjivo od 01. sijenja 2015. mirovina ponovno preraunavati na nain da e se razdvajati na dva dijela: onaj dio za koji postoji realan sta – koji je kod mnogih Hrvatskih branitelja vrlo mali zbog godina s kojima su ušli u rat – sa faktorom 0,85 (po starom zakonu 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i HRVI) te na onaj dio staa koji veina nas hrvatskih branitelja nema zbog umirovljenja, a koji e ovisiti iskljuivo o Vladi RH i Dravnom proraunu, i u svakom trenutku biti nejasan i podloan politikim konotacijama.

 


Više
HVIDRA BELIE POZIVA BOJANA GLAVAEVIA DA PODNESE OSTAVKU 05.10.2014

 

Slika

Udruga HVIDR-a Beliše oštro se protivi bilo kakvom izjednaavanju rtve i agresora i pridruuje se Zahtjevu Udruga proisteklih iz Domovinskog rata RH za ostavkom Bojana Glavaševia, pomonika ministra branitelja, zbog njegovih nepromišljenih izjava na tribini u Vukovaru.

Udruga HVIDR-a Beliše dri da je za svaku osudu nain i obezvrjeivanje teško oboljelih hrvatskih branitelja od strane Bojana Glavaševia, kao i pokušaj usporedbe hrvatskih branitelja sa srboetnikim agresorom i njegova izjava da srboetnici nemaju nikakva prava i ne boluju od PTSP-a, dok hrvatski branitelji za razliku od njih boluju.

Udruga Hvidra Beliše osuuje i izjavu kojom Glavaševi naglašava da je hrvatska vojska dobila rat i samim tim po njemu ne bi smjela bolovati od nikakvih bolesti koje on spominje kao što su karcinomi, i PTSP.

Mladi Bojan Glavaševi brzo je zaboravio zvjerstva poinjena u Vukovaru 1991. od strane JNA i srboetnikog agresora te da je Republika Hrvatska za koju je svoj ivot dao i njegov otac Siniša, napadnuta i da je na nju izvršena brutalna agresija sa svim raspoloivim sredstvima, meu kojima je bilo i onih koja su zabranjena svim ratnim konvencijama, od bojnih otrova, pa sve do onih obogaenih uranom, što u konanici izaziva razne oblike oboljenja od karcinoma.

Sramotno je da se Glavaševi u svojoj izjavi okomio na teško oboljele hrvatske branitelje, ne obraajui panju niti na injenicu da u Vukovaru stoji i trabunja ispred ljudi koji su prošli strahote ubijanja, klanja, likvidacija, logorska maltretiranja i silovanja od strane okrutne agresorske srboetnike armade koja se svim silama okomila na Vukovar i Republiku Hrvatsku.

Stoga Udruga HVIDR-a Beliše zahtijeva da Bojan Glavaševi podnese ostavku na dunost pomonika ministra branitelja jer se pokazao nezrelim i nepromišljenim u svojim izjavama usmjerenim protiv teško bolesnih hrvatskih branitelja.

Pavo Mileki,

099 690 9114


BELIANSKA HVIDR-a NA JUBILARNOM 20. SNIDOR-u U MAKARSKOJ 29.09.2014

Slika

Slika Slika

Slika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše u Makarskoj na 20-tom Svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata.

U dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj sveano je otvoreno jubilarno 20. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata – SŠNIDOR 2014., koje je po trei puta na makarskoj rivijeri okupilo oko 1000 športaša – hrvatskih ratnih vojnih invalida iz svih hrvatskih upanija, grada Zagreba, te HVIDR-u HVO Herceg Bosne.

Na prigodnoj sveanosti nazone su izmeu ostalih pozdravili presjednik HVIDR-e RH, saborski zastupnik Josip aki, dogradonaelnik Makarske Miro Druijani, te zamjenica ministra branitelja Vesna Na, dok je igre u ime pokrovitelja upana Splitskog dalamatinskog Zlatka evrnje otvorio njegov zamjenik Ante Šoši.

Sve sudionike SŠNIDOR-a blagoslovio je vikar makarske upe sv. Marka eveneliste, don Ante deri. U bogatom kulturno-zabavnom programu nastupile su maoretkinje iz Trilja, klapa Garbin iz Makarske, te pjevaica Zorica Andrijaševi Dona.

Prije otvorenja SŠNIDOR-a izaslanstvo HVIDR-e RH na elu s presjednikom Josipom akiem poloilo je u sreištu Makarske na spomen obiljeju poginulim hrvatskim vitezovima vijenac i zapalilo svijee.

Po prvi puta, u sastavu Zajednice Udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, sudionici ovog hvale vrijednog športskog susreta u Makarskoj bili su i predstavnici Udruge HVIDR-e Beliše.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika


42. OLIMPIJADA STARIH PORTOVA U BROANCIMA 2014. 01.09.2014

Slika

U nedjelju 31. kolovoza 2014. Godine u Broancima, mjestu 20-ak kilometara udaljenom od Beliša, u kojem se svake godine odvija jedna od najstarijih tradicionalnih manifestacija u Hrvatskoj - Olimpijada starih športova, po prvi puta sudjelovala je i Udruga HVIDR-a Beliše.

 

 

Kao i proteklih godina i ove godine na olimpijadi je nastupilo preko tisuu natjecatelja rasporeenih u 435 ekipa iz osam hrvatskih upanija koji su se natjecali u 22 športske discipline.

 

 

Izvorni stari sportovi, koji se prezentiraju na Olimpijadi u Broancima stari su nekoliko stoljea, a malo je pisanih dokumenata kada su se i gdje pojavili.

 

 

Osim natjecanja na Olimpijadi su bile organizirane i slikarske izlobe, nastupi folklornih skupina, pjevaa slavonskih pjesama, zaprege, jahai, izlobe etnoloških sadraja i bogat gastronomski program narodnih tradicionalnih jela, pia i domaih kolaa, te neizostavno peenje vola na ranju.

 

 

Olimpijadu starih športova otvorio je osjeko-baranjski doupan Dragan Vulin, a olimpijski plamen upalila je Maja Ani, veslaica osjekog Iktusa, trostruka osvajaica bronane medalje na europskim veslakim prvenstvima. 

Slika  Slika

Slika Slika

Slika 

 Slika

Slika Slika

Slika

 


FIIJADA 2014. U BELIU 22.08.2011

Slika

U petak, 22. kolovoza 2014. godine, Udruga HVIDR-a Beliše sudjelovala je na natjecanju u kuhanju fiš-paprikaša na Trgu Ante Starevia u sklopu manifestacije „Mali grad – veliki ljetni doivljaj“.

Fišijada, na kojoj je sudjelovalo preko 40 majstora kotlia organizirao je Grad Beliše i Turistike zajednice grada Beliša

Sve sudionike ovog natjecanja i goste zabavljali su tamburaški sastav „Koije“ iz Narda i kulturno-umjetniko društvo „Napredak“ iz Podravskih Podgajaca.

Slika  Slika

 

 

     Slika  Slika

Slika  Slika

Slika Slika

Slika  Slika

Slika Slika

Slika

 


LANOVI HVIDRE BELIE DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA OBILJEILI NA KNINSKOJ TVRAVI 08.08.2014

Slika

lanovi HVIDR-e Beliše Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 19. obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Oluja“ sveano su obiljeili 5. kolovoza 2014. godine i u Kninu, gradu na ijoj se tvravi prije 19 godina ponosno zavijorio hrvatski barjak simbolino oznaivši pobjedonosno napredovanje hrvatske vojske.

SlikaSlika

lanovi belišanske HVIDR-e od ranih jutarnjih sati ukljuili su se u program koji je poeo budnicom gradskim ulicama i defileom sudionika biciklistikog maratona Vukovar-Knin, starodobnih vojnih vozila iz Domovinskog rata povijesne postrojbe "Karlovaki poasni vod ZNG-91" te motorista veterana.

 

SlikaSlika

Na kninskoj tvravi je sveano podignuta dravna zastava, a tu je ast imao porunik Joso Bajan, hrvatski vojni invalid Domovinskog rata, ime je simbolino obiljeen ulazak pripadnika OSRH u Knin tijekom VRO "Oluja", te su s dunim poštovanjem proitana imena svih 199 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u operaciji "Oluja".

Sveanost podizanja hrvatske zastave, koja se ponosno zavijorila na kninskoj tvravi, uveliao je i prelet pet borbenih aviona MiG-21.

SlikaSlika

Središnja sveanost nastavljena je na Trgu Ante Starevia, gdje je ispred spomenika Hrvatske pobjede“ Oluja 95“ poloen zajedniki vijenac u ime predsjednika RH, Hrvatskog sabora i Vlade RH, MORH-a, MUP-a i Ministarstva branitelja, OSRH udruga iz Domovinskog rata i Šibensko-kninske upanije.

Slika Slika

SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

SlikaSlika

 

 

 


estitka za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 03.08.2014

Slika

Svim graankama i graanima Republike Hrvatske a posebno hrvatskim braniteljima estitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Uduga HVIDR-a Beliše


STJEPAN DOLJANAC IMENOVAN KOORDINATOROM UDRUGE HVIDRA BELIE ZA SATNICU 31.07.2014

Slika

U srijedu 30. srpnja 2014. godine odrana je u Belišu 14. sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše na kojoj je ulanjeno 3 nova lana.

Nakon podnešenih izvješa Koordinatora Udruge za Op. Bizovac, gosp Zlatka Vukovia i Op. Perijevci, gosp. Zdravka Bakaria te Ladimirevaca, gosp. Branka Pušia, za Koordinatora Satnice imenovan je gosp. STJEPAN DOLJANAC iz Satnice.

SlikaNa sjednici se razgovaralo o obiljeavanju Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i sudjelovanju predstavnika Udruge HVIDR-a Beliše na 19. Obljetnici VRO Oluja 5. kolovoza 2014. u Kninu.

Planu aktivnosti sveanog obiljeavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti u gradu Belišu i gradu Valpovu te op. Bizovac, op. Petrijevci, Ladimirevcima i Satnici.

Gosp. Mileki je izvijestio nazone o pomoi Udruge u hrani, odjei i obui obitelji iznenada, nesretno preminulog hrvatskoh branitelja i suborca Horvat - Hrvoj Tomislava iz Veliškovaca.

Izradi majica i kapa s logom Udruge, web stranici – www.hvidra.belisce.eu i sudjelovanju Udruge na 42. Olimpijadi starih športova u Broancima 31. kolovoza 2014. godine.

Slika

Po završtku sjednice predsjednik Nadzornog odbora gosp. Ivica Vidoši podijelio je pristigle lanske iskaznice nazonim lanovima Udruge.

Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u Belišu, u srijedu 13. kolovoza s poetkom u 19,00 sati.

 


HVIDR-a Belie na 9. Memorijalniom turniru 3 travanj 22.07.2014
 

  Slika
  

Slika               Slika             

U nedjelju, 20. srpnja 2014. godine predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na devetom Memorijalnom turniru „3. travanj“ koji je organizirao gradski ogranak UHDDR-a grada Beliša.

SlikaU nazonosti brojnih predstavnika braniteljskih udruga Memorijal je otvorio gradonaelnik grada Beliša gosp. Dinko Buri nakon ega je na lijevoj obali rijeke Drave, kod spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 107. brigade HV, odana poast polaganjem vijenaca i paljenjem svijea.

 

Slika

 U ugodnoj prijateljskoj i natjecateljskoj atmosferi branitelji su se natjecali u etiri športske discipline: visea kuglana, pikado, streljaštvo (zrana puška) i bela. Sve natjecateljske ekipe dobile su zahvalnicu za sudjelovanje na turniru koju su uruili zamjenik gradonaelnika grada Beliša gosp. Domagoj Vari i predsjednik UHDDR Beliše gosp. Zlatko Roga.

       Slika

 

 


 

 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"