UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


GODINJA SKUPTINA HVIDR-eBELIE 24.11.2014

Slika

Dana 21. studeni 2014. god. u nazonosti predstavnika Zajednice udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine, Veterana 3. Gardijske brigade i predstavnika Anti teroristike Vojne Policije Osijek, te redstavnika medija u gardskoj Vijenici grada Beliša odrana je redovna izvještajna godišnja Skupštine Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Beliša.

Skupština je otpoela intoniranjem Himne, a potom je minutom šutnje odana poast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Predsjednik gosp. Pavo Mileki otvorio je redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu udruge HVIDR-a Beliše, pozdravio nazone i predloio radno Predsjedništvo od 5 lanova koje je nakon potvrde Skupštine, nastavilo sa radom sjednice.

Tom prigodom, gosp. Pavo Mileki, podnio je Izvješe o radu u protekloj godini, iz kojeg je vidljiv kontinuirani rad udruge kroz odrane 22 sjednice predsjedništva, jednu radnu sjednicu sa lanovima udruge i nekoliko radnih sastanaka sa koordinatorima na podruju djelovanja udruge i angairanost lanova Predsjedništva, Nadzornog odbora i pojedinih lanova udruge.

Hvalevrijedni projekti, programi i aktivnosti koje provodi Udruga HVIDR-a Beliše, nisu poznati samo braniteljskoj populaciji Valpovštine nego i široj društvenoj i lokalnoj zajednici.

U izvješu za prethodno razdoblje, osim brige pruanja pravne pomoi za lanove udruge, rješavanje problematike vezane za mirovine, invalidnine i problematiku zdravstvene skrbi, posebno se osvrnuo na provedene aktivnosti udruga, od Imenovanja koordinatora udruge HVIDR-a Beliše za grad Valpovo, op. Bizovac i op. Petrijevce, te MO Ladimirevce i MO Satnicu, do sudjelovanja u obiljeavanju Blagdana, obljetnica i vanih datuma novije Hrvatske povijesti. Sudjelovanja u organizaciji obljetnice 107. Brigade HV-a, obiljeavanju obljetnice napada na Baranju, organizaciji Mimohoda do spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima 107 brigade HV-a na lijevoj obali r. Drave, sudjelovanja u obiljeavanju obljetnice raketiranja Bizovca, Mimohodu u Vukovaru, proslavi Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti na podruju djelovanja udruge i na središnjoj proslavi u Kninu, obiljeavanju blagdan Svih svetih i Dušnog dana, na podruju Valpovštine, organiziranju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma protiv irilice, sudjelovanja naprvoj Konvenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanovi njihovih obitelji u Zagrebu, a nedavno, i osobnom nazonošu, iskazivanjupotpore prosvjednicima u Zagrebu, 100% invalidima Domovinskog rata. Sudjelovanja u humanitarnom radu – prikupljanju pomoi poplavljenim podrujim istone Slavonije, te prikupljanju hrane, rabljenjene odjee i obue za lanove Udruge i graane Valpovštine u potrebi.

Nadalje, predsjednik udruge gosp. Mileki je istaknuo da je udruga uspješno organizirala i nekoliko predavanja, kulturno-zabavnih aktivnosti i tri strune radionice za hrvatske branitelje Valpovštine u suradnji s Graanskom inicijativom Veteranski centar koju vodi dr. Boidar Popovi, pod nazivom „Vukovar 1991 u Belišu 2014.“ u sklopu kojih je bila video projekcija filma pod nazivom "Deko kojem se urilo", autorice Biljane aki i promocija knjige Drage Maksimovia i Davora Runtia iz Vukovara.

Naglasio je kako udruga redovno informira lanove, hrvatske branitelje valpovštine i javnost o planiranim i provedenim aktivnostima na internet stranicama Udruge, stranicama HVIDR-e RH, internetu, gradskom portalu te lokalnim pisanim i elektronskim medijima.

Organizirali smo prve športske igre hrvatskih branitelja Valpovštine na odmorištu Drava u Bistrincima, sudjelovali na Olimpijadi starih športova u Broancima, obiljeavanju dana grada Beliša, Sajmu udruga, sudjelovali na svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata u Makarskoj i brojnim drugim aktivnostima i manifestacijama.

Udruga se pravovremeno javlja na Natjeaje za Udruge, pa tako naglašava da je u tom smislu, udruga upravo danas, predala projekt pod nazivom „Ouvanje steevina i zaštita digniteta Domovinskog rata“ i prijavila se na natjeaj za financiranje projekata udruga iz prorauna grada Beliša i OB upanije za 2015. godinu.

Kao vanije aktivnosti, istie inicijativu Udruge HVIDR-a Beliše na temelju koje e se uz pomo grada Beliša na gradskom groblju u Belišu uskoro, nakon 23 godine, postaviti Centralni kri u spomen na poginule hrvatske branitelje i civilne rtve Domovinskog rata.

Te inicijativu udruge na temelju koje e se u gradu Belišu osnovati Odbor za hrvastke branitelje i stradalnike Domovinskog rata, kao stalno radno tijelo gradskog vijea koje e imati zadau:

- Razmatrati provoenje Programa mjera skrbi za hrvatske branitelje i lanove njihovih obitelji i po potrebi predlagati izmjene i dopune u suradnji s nadlenim gradskim upravnim tijelima.

- Pratiti i razmatrati pitanja vezana za ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji, civilnih invalida i svih sudionika Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji.

- Pratiti ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz nadlenosti upravnih tijela Grada Beliša.

- Suraivati sa braniteljskim udrugama koje djeluju na podruju grada Beliša u predlaganju programa pojaane skrbi hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji.

Vezano za plan aktivnosti, naglasio je da se plan aktivnosti udruge za 2015. godinu odnosi na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, rješavanje socijalnih, pravnih i zdravstvenih problema lanova udruge, stjecanje novih znanja i vještina te briga o zapošljavanju djece HRVI, humanitarne aktivnosti, obiljeavanje znaajnih obljetnica i datuma, osiguravanje sredstava za rad, sport i rekreacija, kulturno-zabavne aktivnosti, te suradnja s ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata te Udrugama invalida grada Beliša, Valpovštine, Osjeko-baranjske upanije i RH.

Na kraju svog izlaganja, predsjednik udruge gosp. Mileki se zahvalio svim lanovima predsjedništva, lanovima nadzornog odbora i svim onim lanovima udruge koji aktivno sudjeluju u radu udruge te pozvao svakog lana da da svoj doprinos i ukljui se aktivno u rad udruge.

Izvješe Nadzornog odbora podnio je gosp. Ivica Pelivanovi koji je izvijestio lanove udruge da je Nadzorni odbor u pripremi ove redovne izvještajne godišnje Skupštine odrao sjednicu 19. studenoga 2014. godine u tijeku koje je pregledao dokumente o poslovanju i radu Udruge i utvrdio slijedee:

Udruga je od strane Predsjednika i Zamjenika predsjednika Udruge gosp. Pave Milekia i gosp. Dragomira Šimia zastupana u potpunosti sukladno lanku 28. i lanku 29. Statuta i utvrenim ciljevima i djelatnostima Udruge HVIDR-a Beliše.

Ulanjivanje novih lanova vršeno je sukladno utvrenom nainu.

Predsjedništvo Udruge koje se sastoji od 23 lana radilo je na 22 odrane sjednice s veinom prisutnih lanova i rješavalo u okviru Dnevnog reda, aktualnu problematiku, sukladno nadlenosti koje su mu Statutom povjerene.

Na sjednicama Predsjedništva Udruge uredno su voeni zapisnici u kojima su naznaene odluke i zakljuci koje su iza toga i provedene.

Iz ovoga se moe zakljuiti da se rad Udruge HVIDR-a Beliše odvijao u skladu sa Statutom udruge i zakonskim propisima.

Nadzorni odbor pregledao je i materijalno i financijsko poslovanje i utvrdio slijedee:

Usluge voenja materijalno financijskog poslovanja udruge obavlja ovlašteni raunovodstveni servis s kojim je sklopljen ugovor. Uredno se izrauju tromjeseni i polugodišnji i financijski izvještaji i predaju u nadlene financijske institucije.

 

  Sjednica redovne izvještajne godišnje Skupštine završila je u 19.30 sati a lanovi udruge nastavili su se druiti uz prireenu sveanu veeru, organiziranu u prostorijama NK „Podravac“ Bistrinci.

            ZAHVALJUJEMO SVIMA KOJI SU NAM POMOGLI I OMOGUILI PROVOENJE CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI U PROTEKLOM RAZDOBLJU!

 
 

...

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"