UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


PREGLED DOSADANJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 02.11.2014

 Slika

2014. godine – Zakon o jedinstvenom tijelu vještaenja (N.N. 85/14) 

Na prijedlog Vlade RH, Hrvatski Sabor donosi novi Zakon o jedinstvenom tijelu vještaenja iako su na isti negativna mišljenja dala sva relevantna struna povjerenstva, medicinski strunjaci i druge institucije. 

Navedenim Zakonom ustrojava se jedinstveno tijelo za sva medicinska vještaenja, za radnu sposobnost ili tjelesno ošteenje, koji e obuhvaati sve osobe sa invaliditetom, civilne i ratne vojne invalide.  

Na dan 1.1.2015. godine Zavod preuzima sve nedovršene predmete vještaenja u postupku ostvarivanja prava od strane dosadašnjih tijela vještaenja.  

Vlada RH je duna donijeti Uredbu kojom se ureuju postupci vještaenja u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, a stupanjem na snagu iste Uredbe, prestaju vaiti svi oni propisi kojima su se do sada ureivala ista prava, pa tako ona iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja I lanova njihovih obitelji, kao i Liste ošteenja organizma HRVI-a i dr. vezanih podzakonskih akata. 

Smatramo da je upravo zbog tih razloga, stupanja na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o jedinstvenom tijelu vještaenja, bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja, odnosno podzakonskih propisa kojima se reguliraju prava na mirovinu, kao i pravo na ostvarivanje statusa, odnosno zahtjeva za obnovu postupka uslijed pogoršavanja organizma na prvostupanskoj i drugostupanjskoj komisiji Ministarstva branitelja ili ocjene radne sposobnosti pri lijenikim komisijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, budui da njihovu nadlenost preuzima novoosnovano jedinstveno tijelo vještaenja.     

Prema gore navedenim smanjivanjima i ukidanjima prava, kao i onima sa odlonim rokom djelovanja, evidentno su se dogodile velike promjene u materijalnom statusu hrvatskih branitelja, posebice se zaboravlja da se ovdje radi samo o stradalnicima Domovinskog rata, dok ostalih 400 tisua hrvatskih branitelja ne ostvaruje nikakva prava osim odreenih prednosti po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, koji nemaju nikakvu dodatnu zaštitu pri nepravednim otpuštanjima radnika, a pravo na prednost pri zapošljavanju se u praksi ne moe ostvariti.  

Iako ministar Mati u izjavama navodi da otpuštanje radnika nije u nadlenosti Ministarstva branitelja, temeljna funkcija ministra ukljuuje pregovore s drugim institucijama i osiguranje pozitivnih uvjeta za zaštitu hrvatskih branitelja. Isto tako, ministrova funkcija ukljuuje prijedlog i izradu propisa koji e takvu zaštitu omoguiti.  

S druge pak strane, pravo prednosti pri zapošljavanju u nadlenosti je Ministarstva branitelja koje je odgovorno za stvaranje takvih propisa koji e onemoguiti njihovu zloporabu. 

Naime, tijekom godina nekoliko puta su izvršene promjene zakona kojima je regulirana problematika branitelja i stradalnika Domovinskog rata, gdje je samo Zakon donesen 2004. godine, pretrpio ak 12 izmjena i dopuna, kojima su se kontinuirano ukidala ili smanjivala steena prava naših lanova, posebice ona egzistencijalna, kao što su prava iz mirovinskog osiguranja, prava iz zdravstvenog osiguranja i prava na stambeno zbrinjavanje, koje se od 2012. godine gotovo uope ne provodi.   

Od 2001. godine primjenom raznih propisa, prava stradalnika Domovinskog rata smanjenja su i više od 60%, te se neki branitelji nalaze u teškom materijalno-egzistencijalnom stanju. 

Za napomenuti je da su upravo branitelji i stradalnici Domovinskog rata godinama prvi nosili teret svih promjena i ekonomskih kriza, sa promjenama vlasti uvijek su prolazili razne revizije i sline postupke, dok su druge kategorije hrvatskih graana bile zaštiene.  

Nikad se nije izvršila revizija pretvorbe i privatizacije, kaznili ratni profiteri, dezerteri, nikad se nije dovodila u pitanje objava registra partizana i boraca NOB-a, kao i ostalih kategorija po pitanju ostvarivanja mirovina ili nekih drugih prava iz dravnog prorauna po posebnim propisima.  

Naprotiv, novim Zakonom o miroviskom osiguranju poveavaju se faktori prerauna za pripadnike NOR-a i bivše JNA na 0,85 i 0,90, dok se braniteljima odreuje factor prerauna od 0,40 do 0,85.  

Prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, pripadnicima bivše JNA koji su u RH ostvarili pravo na mirovinu prema opim propisima, uraunavati e plae ostvarene u toj vojsci i ponovno, na zahtjev, odrediti mirovina.  

Hoe li pripadnici agresorske JNA sada biti nagraeni za svoju agresiju na Republiku Hrvatsku? 

injenica je da smo svakodnevno svjedoci stigmatiziranja, medijskih prozivanja i poniavanja hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata, posebice je bolno kada to dolazi od visokih dravnih dunosnika koji predstavljaju institucije drave za koju su branitelji dali svoje ivote i dijelove svoga tijela.  

Ministar Mati je od objave registra branitelja otvorio medijsku hajku na tzv. lane branitelje u dnevno politike svrhe ime je izvršio povredu osnovnih ljudskih prava branitelja.  

Isto tako, minister branitelja ništa nije uinio za hrvatskog branitelja Veljka Maria koji godinama ami u srpskim zatvorima, a predsjednik RH, Ivo Josipovi, jedini put u svom mandatu podnosi prijedlog za ocjenu ustavnosti jednog Zakona i to Zakona o ništetnosti odreenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije (NN 124/11) kojim se nastojalo zaštiti hrvatske branitelje od jednostranog proširenja jurisdikcije Srbije na teritorij Republike Hrvatske, što je potpuno apsurdno jer se radi o vrhovnom zapovjedniku oruanih snaga kojima su pripadali i danas pripadaju hrvatski branitelji. 

Osobito smo ogoreni nastavkom izjednaavanja rtve i agresora, odnosno neshvatljivim izjavama pomonika ministra branitelja Bojana Glavaševia na okrugom stolu Europskog Doma Vukovar i Documente – Centra za suoavanje sa prošlošu u Vukovaru od 26. rujna 2014.  

Umjesto da osudi takvu izjavu i ispria se u ime svoga pomonika, ministar branitelja nastavlja sa uvredama, te u intervjuu „Srpskim novostima“ najavljuje da e „napraviti sociološko istraivanje i potraiti odgovor na pitanje kako to da vojnici pobjednike vojske, koji su dobili rat i privilegije i priznati su u društvu koje voli svoje branitelje, boluju od PTSP-a.  

A na drugoj strani imate ljude koji su izgubili rat, Srbija ih je izdala a Hrvatska prezrela i koji nemaju nikakvih prava, a nitko se nije ubio.“  

Zar tako govori ministar branitelja i kako on moe i dalje zastupati hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata? Zar samo to nije dovoljan razlog za njegovu smjenu? Umjesto da se ministar i njegov pomonik ispriaju hrvatskih braniteljima i lanovima njihovih obitelji, oni nastavljaju sa daljnjim omalovaavanjima, uz svesrdnu podršku predsjednika Vlade RH Zorana Milanovia i potpredsjednika Sabora Nenada Stazia.    

Izjavama da su branitelji ispolitizirani najgrublje se vrijeaju ustavna prava hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida, obitelji poginulih, zatoenih i nestalih hrvatskih branitelja, koji su pripadnici razliitih politikih stranaka ili uope nisu zainteresirani za bilo kakva politika udruivanja, ali su 20. listopada, na poziv svojih kolega, najteih hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% I skupine, nakon kontinuiranog omalovaavanja i neprovoenja zakona, odnosno nemogunosti rješavanja svojih prava kod institucije, ustali ujedinjeni i solidarni u jednom zajednikom cilju - obrani dostojanstva hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata.  

Zar im nije dovoljna lekcija tragina smrt heroine Domovinskog rata Nevenke Topaluši, 100%-tnog HRVI-a u kolicima, samoubojstvo branitelja u Sisku, te pokušaj samoubojstva samospaljivanjem branitelja koji jedva preivljava od 800,00 kn mjeseno i koji više nije mogao slušati lai najviših dunosnika kako braniteljima nisu ukinuta ni smanjena nikakva prava. Postavljamo pitanje kako su mogue takve uvrede tih dunosnika prema hrvatskim braniteljima da ih bilo koja politika stranka moe u toj mjeri izmanipulirati da oduzmu sebi ivot?   

 


 

 

...

Pregled izmjena i dopuna zakona kojima su se do sada regulirala prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, uslijed kojih je došlo do ukidanja i smanjivanja naših prava, te derogiranja Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, i prebacivanja nadlenosti za ostvarivanje prava branitelja na druga ministarstva, kako slijedi:

·2012. godine - izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja i Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji (N.N. 140/12):

Ukida se pravo na priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa dragovoljca iz Domovinskog rata i priznavanje statusa lana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, te pravo na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinsko rata od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta RH, koje je zapoeto izmjenama Zakona iz 2009. godine (N.N. 137/09). 

Na osnovu toga ukinuta su prava na mirovinu i invalidninu velikoj kategoriji lanova obitelji HRVI-a, budui da su tijekom godina naješi uzroci smrti hrvatskih branitelja od posljedica bolesti ili pogoršanja bolesti, posebice malignih, kardiovaskularnih i dr. bolesti koje su uzrono-posljedino povezane sa pogoršanjem zdravstvenog stanja branitelja uzrokovanih stradavanjem u obrani suvereniteta RH.

Na osnovu navedenog, u najveem broju sluajeva nakon smrti HRVI-a, njihove supruge i djeca ne ostvaruju nikakva prava i više nemaju nikakvog izvora prihoda, te se nalaze u teškoj materijalno-egzistencijalnoj situaciji.

Ministarstvo branitelja i Vlada RH pokreu novu medijsku hajku na branitelje, te se objavljuje Registar hrvatskih branitelja, na temelju kojeg je zaprimljeno samo 30 prijava protiv tzv. „lanih branitelja“, a u isto vrijeme našim neprijateljima iz Domovinskog rata servira se popis pripadnika HV i MUP-a. Indikativno je da im nisu sumnjivi tzv. borci NOR-a koji primaju „mirovine“ premda u tom istom ratu nisu još ni prohodali, i njihov se registar ne smije objaviti.

Ukida se status branitelja za 1600 pripadnika HVO-a koji su sudjelovali u obrani suvereniteta RH. To posebice pogaa HRVI 100% I. skupine, pripadnike HVO-a koji su prijašnjim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvarivali pravo na njegovatelja, ortopedska pomagala i automobil, temeljem potvrda i pravomonih rješenja izdanih od MORH-a 1997. godine.

Ukidanjem te odredbe, oni su to pravo izgubili, jer je izmjenama Zakona iz 2012. godine unesena odredba da korisnici moraju dostaviti potvrdu o statusu hrvatskog branitelja ne stariju od 6 mjeseci da bi ta prava ostvarili. MORH naravno takvu potvrdu više ne eli izdati iako su rješenja koja imaju pravomona. Ti ljudi su 100%-tni hrvatski ratni vojni invalidi koji su ostavili dijelove svojih tijela u obrani Republike Hrvatske i sramotno je da su ostali bez osnovnih prava koja im onemoguuju normalno funkcioniranje.

2013. godine – izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji (N.N. 148/13):

Na prijedlog Vlade RH, Hrvatski sabor donosi izmjene Zakona o pravima hrvatskih branitelja kojima se ukida odredba o pravu na opskrbninu i pravo na besplatne udbenike koja se prebacuje u nadlenost drugih ministarstava.

Radi se o naknadi koju su primali hrvatski branitelji koji nemaju ni osnovne uvjete za ivot i koji su na rubu egzistencije, a u Domovinskom ratu su proveli najmanje 100 dana.

Ministar Mati je dopustio uklanjanje navedene odredbe, te je to pravo branitelja koje je bilo iskljuivo vezano uz sudjelovanje u ratu „prepustio“ Ministarstvu socijalne politike i mladih, koje nema veze s Domovinskim ratom i zaštitom prava branitelja.

Od te promjene Zakona postoje zabiljeeni sluajevi branitelja i djece branitelja koji su poinili samoubojstvo zbog osnovnih egzistencijalnih problema, te osobito bolne injenice da su od branitelja i dragovoljaca postali samo socijalni sluajevi.

Ministar istie u javnim nastupima kako branitelji i dalje mogu ostvariti naknadu u Ministarstvu socijalne politike i mladih, te da se smanjenje naknade za samce kompenzira sredstvima Ministarstva branitelja kroz jednokratnu novanu pomo, ali ne istie da je uz sve nabrojano veliki broj branitelja koji su primali opskrbninu ostao bez tog prava koje više ne mogu ostvariti ni na koji nain.

2013. godine – Izmjene i dopune Zakona o smanjenju mirovina odreenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (N.N. 157/13):

Na prijedlog Vlade RH smanjuju se invalidske mirovine HRVI-a preko 5.000,00 kn za 10%. Zakonom iz 2010. u doba svjetske gospodarske krize izvršen je prvi udar na mirovine branitelja i lanova njihovih obitelji.

2013. godine, HVIDR-a RH ponovno podnosi prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna istog Zakona pred Ustavnim sudom RH, koji je opet odluio protiv prava hrvatskih branitelja i HRVI-a, te je donio Odluku - Rješenje Ustavnog suda RH objavljeno u Narodnim novinama br. 86/14 od 18. srpnja 2014., kojim su odbijeni prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenju mirovina odreenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima, pokrenuti od HVIDR-a RH i ostalih 144 predlagatelja.

Ustavni sud je pravno shvaanje bazirao na svojoj Odluci iz 2010. godine smatrajui i dalje da se pobijanim Zakonom ne dira u steeno pravo, a zakonodavac u sluaju krize moe smanjivati iznose mirovine, te smatrajui da pobijanim zakonom nije poinjena nikakva diskriminacija, niti su povrijeene navedene odredbe Ustava RH.

To znai da su hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata, ovisni o potezima Vlade, odnosno njezinoj sposobnosti ili nesposobnosti da upravlja dravom, što dodatno pridonosi pravnoj i egzistencijalnoj nesigurnosti njihovih obitelji, a u kombinaciji sa posljedicama stradavanja u Domovinskom ratu, dovodi na alost do uestalih samoubojstava branitelja.

·2013. godine – Zakon o mirovinskom osiguranju (N.N.157/13)

Na prijedlog Vlade RH, Hrvatski Sabor donosi novi Zakon o mirovinskom osiguranju kojim se od 01.01.2015. uvodi novi nain obrauna mirovina hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji prema kojem dolazi do razdvajanja mirovine na dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu i dio mirovine ostvaren prema opem propisu. Osnovni kriterij za razdvajanje je sta osiguranja i faktor prerauna.

Najvei  broj branitelja je otišao u rat kada su bili vrlo mladi te nisu ostvarili radni sta iz mirovinskog osiguranja (1/3 odnosno 15 godina staa kako bi ostvarili prava iz mirovinskog osiguranja temeljem I. stupa-meugeneracijska solidarnost) pa im nee biti uraunat dodatak od 27% radi izjednaavanja mirovina ostvarenih u ranijim periodima.

Ovaj e nain obrauna mirovina izrazito pogoditi udovice i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Faktor prerauna za hrvatske branitelje, HRVI i obitelji poginulih iznosi od 0,40 do 0,85, što je izrazito nepovoljno obzirom na postojei faktor 1,50 za HRVI, odnosno 1,85 za pripadnike gardijskih brigada i specijalne policije, te invalidske mirovine HRVI-a sa statusom dragovoljca. Isto tako, usklaivanje mirovina ovisiti e o kretanjima bruto društvenog proizvoda, odnosno dravnom proraunu.

Ovaj nain usklaivanja mirovina je vrlo nepovoljan jer u slijedeih 3-5 godina nije za oekivati takve promjene BDP na osnovu kojih bi došlo do usklaivanja braniteljskih mirovina.


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"