UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


UTJECAJ NOVOG ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU NA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA 31.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci,

Hrvatski branitelji,

Molim Vas da ovaj lanak pozorno proitate i prenesete ga svim našim suborcima!

Zakon o mirovinskom osiguranju (ZOMO) donesen je u Saboru 13. prosinca 2013.godine, istoga dana kada je donesen i Zakon o smanjenju mirovina odreenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, sa 82 glasa za i 18 glasova protiv.

On donosi znaajne promjene. Naime, prema rijeima odgovornih osoba iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje braniteljske i obiteljske mirovine ratnih stradalnika u ukupnoj svoti se nee mijenjati, ali se po novom zakonu jasno razdvaja koji se dio financira iz mirovinskog fonda, a koji iz dravnog prorauna. To bi trebalo biti vidljivo od 1. sijenja idue godine. Zar nije indikativno damirovinski fond do današnjeg dana ne zna na koji nain treba obraunati mirovine.

Zakonom su uvedene iznimke kod izrauna mirovina s posebnim propisima, u koje spadaju i braniteljske mirovine, pa e se njihove mirovine usklaivati prema realnom rastu bruto društvenog proizvoda prema podacima Dravnog zavoda za statistiku u svakom od tri prethodna tromjeseja najmanje 2,0% u odnosu na isto tromjeseje prethodne kalendarske godine i ako je deficit dravnog prorauna u istom razdoblju manji od 3% (isto se ne oekuje narednih 5 godina). Obzirom na gospodarsku situaciju lako se da zakljuiti da braniteljske mirovine, barem onaj dio mirovine odreene po posebnim propisima, nee rasti u sljedeih nekoliko godina.

 

STAV PRAVNIH STRUNJAKA:

Posebno e biti pogoeni hrvatski branitelji koji primaju najniu braniteljsku mirovinu (u iznosu od oko 2400,00 kuna), a takvih je skoro 80%, budui isti nemaju dovoljno radnog staa i mirovina im je odreena iskljuivo na temelju braniteljskog statusa.

Nema nikakve dvojbe da je taj dio braniteljske populacije, uz druge socijalne imbenike, bitno izloen rizicima siromaštva.

Isto tako, velike posljedice imat e populacija roditelja poginulih branitelja, udovica i lanova obitelji branitelja jer su njihova mirovinska prava vezana na dravni proraun odnosno riznicu i kod njih takoer nema mogunosti za poveanje mirovina budui isti takoer nisu ostvarili dovoljno godina radnog staa, jer su poginuli u dobi kad nisu mogli ostvariti mirovinski sta.

Kako bi se mogao primijenio novi ZOMO na branitelje od 01. sijenja 2015. potrebno je predloiti izmjene Zakona o braniteljima i usvojiti ga u Hrvatskom saboru do konca godine. Te izmjene bi se trebale odnositi ono što regulirana 2. glava zakona, a to je PRAVO IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA odnosno onaj dio koji regulira nain izrauna mirovina, budui je novi nain izrauna mirovine definiran novim ZOMO. Ministar branitelja tvrdi kako ne postoji nacrt zakona koji bi trebalo uputiti u daljnju proceduru,zato se postavlja jasno pitanje kako e HZMO svim korisnicima izraditi nova rješenja u 2014 godini kao preduvjet za isplatu mirovina po novom zakonu.

 

 

 

...

Otvorena pitanja:

Iz lanka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju i obrazloenja zakona jasno proizlazi da se mirovina ostvarene prema posebnom propisu razdvaja na opi dio mirovine koji se izraunava koliko imaš radnog staa i uplate doprinosa i posebni dio koji bi se isplaivao iz dravnog prorauna (ovisno koliko novca aktualna Vlada ima na raspolaganju za tu namjenu).

Hoe li ve ostvarene braniteljske mirovine i obiteljske mirovine ratnih stradalnika koje su ostvarene prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima biti u konanici iste ili e biti smanjene, jer se usklaivanjem sa Zakonom o mirovinskom osiguranju, sigurno mirovine branitelj i obiteljske mirovine smanjuju radi vrlo malo radnog staa.

Ako uzmemo u obzir da je najvei dio hrvatskih stradalnika iz Domovinskog rata u istinu otišla u dobi kada su imali jako malo radnog staa ili prije toga uope nisu radili, dolazimo do zakljuka da e ova braniteljsko-stradalnika populacija ovisiti o milosti aktualnih Vlada RH.

U posebnim problemima mogle bi se nai obitelji poginulih branitelja ije e se mirovine isplaivati u kompletnom iznosu iz dravnog prorauna.

Usklaivanje mirovina nema nikakve veze s razdvajanjem na dio mirovina ostvaren prema posebnom propisu i dio mirovine ostvaren na temelju staa osiguranja iz lanka 25. Zakona. lanak 25. regulira da se u sta osiguranja rauna razdoblje koje je osiguranik proveo nakon navršene 15. godine ivota u obveznom osiguranju i produenom osiguranju

lanak 80. Zakona o mirovinskom osiguranju (koji je stupio na snagu 01.sijenja 2014.) regulira da:

(1) Starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina, invalidska mirovina i obiteljska mirovina koja se ostvaruje prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima ili se odreuje na povoljniji nain od naina odreivanja mirovine prema ovom Zakonu, a u cijelosti ili dijelu se odreuje na temelju staa osiguranja iz lanka 25. ovoga Zakona, razdvaja se na dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu i dio mirovine ostvaren na temelju staa osiguranja iz lanka 25. ovoga Zakona. 

(2) Dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu utvruje se tako da se svota mirovine odreena prema ukupnom mirovinskom stau umanji za dio mirovine za sta osiguranja iz lanka 25. Ovoga Zakona.

(3) Dio mirovine za sta osiguranja iz lanka 25. ovoga Zakona izraunava se tako da se cijela mirovina podijeli s ukupnim mirovinskim staem i tako dobivena vrijednost mirovine po godini mirovinskog staa pomnoi s faktorom prerauna iz stavka 4. ovoga lanka, i s ukupnim staem osiguranja iz lanka 25. ovoga Zakona, i preraunava u osobne bodove primjenom aktualne vrijednosti mirovine iz lanka 88. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Pri odreivanju dijela mirovine prema stavku 3. ovoga Zakona koji se odnose na sta osiguranja iz lanka 25. ovoga Zakona faktor prerauna iznosi za:

1) mirovinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. godine do 30. lipnja 1996. godine i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih hrvatskih branitelja:

a) starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu prema opem propisu koje su poveane prema posebnom propisu 0,85

b) invalidsku i obiteljsku mirovinu ostvarenu prema posebnom propisu 0,40

c) invalidsku mirovinu odreenu razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost ostvarenu prema posebnom propisu 0,45

2) mirovinu pripadnika Hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. godine do 15. svibnja 1945. godine i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih pripadnika 0,85

3) mirovinu sudionika Narodnooslobodilakog rata i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih sudionika:

a) sudionika Narodnooslobodilakog rata prije 9. rujna 1943. godine, odnosno 13. listopada 1943. godine 0,70

b) sudionika Narodnooslobodilakog rata od 9. rujna 1943. godine, odnosno 13. listopada 1943. godine do 15. svibnja 1945. godine 0,85

4) mirovinu bivših politikih zatvorenika i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,55

5) mirovinu lanova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 1,0

6) mirovinu zastupnika u Hrvatskom saboru, bivših lanova Vlade Republike Hrvatske, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog dravnog revizora i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,45

7) mirovinu ovlaštenih slubenih osoba unutarnjih poslova i pravosua i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih djelatnika 0,60 42

8) mirovine bivših lanova Izvršnog vijea Sabora i administrativno umirovljenih saveznih javnih slubenika i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,75

9) mirovine ostvarene prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d.d. Labin i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih korisnika 0,75

10) mirovine radnika profesionalno izloenih azbestu i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih korisnika 0,90

11) mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih slubenika i ovlaštenih slubenih osoba, te radnika na poslovima razminiranja, koje se ostvaruju i odreuju na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih slubenika i ovlaštenih slubenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju i Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,65

12) mirovine osiguranika lanova posade broda u meunarodnoj i nacionalnoj plovidbi i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,90 i

13) mirovine osiguranika kojem je u ukupan mirovinski sta uraunat i sta osiguranja navršen do 8. listopada 1991. godine prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, i plae (osobni dohodak i posebni dodaci) ostvarene u bivšoj JNA u iznosu od 63,22%, i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika iznosi 0,90.

(5) Osobni bodovi za dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu iz stavka 2. ovoga lanka odreuju se tako da se ukupni osobni bodovi umanje za osobne bodove za dio mirovine izraunate prema stavku 3. ovoga lanka.

(6) Za izraun mirovine prema ovome lanku pod staem osiguranja iz lanka 25. ovoga Zakona smatra se uz efektivno razdoblje provedeno po osnovi rada u obveznom mirovinskom osiguranju i vrijeme staa osiguranja koje se osiguraniku koji je radio na osobito teškim i za zdravlje štetnim radnim mjestima ili zanimanjima raunalo s poveanim trajanjem prema propisima koji su bili ili su na snazi u razdoblju u kojemu je sta osiguranja ostvaren.

(7) Na mirovine pripadnika bivše JNA, preuzete sukcesijom bivše SFRJ, ije je korištenje osigurano na temelju opeg propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog Zakona, mirovine pripadnika Hrvatskog vijea obrane koje se ostvaruju na temelju Ugovora izmeu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na podruju prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini i mirovine bivših slubenika u saveznim tijelima bivše SFRJ preuzetih lankom 38. Zakona o mirovinskom»ne primjenjuju se stavci 1. i 2. ovoga lanka

U obrazloenju Prijedloga Zakona koji je 7. studenog 2013. Vlada RH uputila u Sabor, decidirano kae da se tim zakonom usklauje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom Europske unije.

Analizirajui sadraj zakona moemo zakljuiti kako:

Nisu tona tvrdnja Predsjednika RH,Predsjednika Vlade i Ministarstva branitelja koji tvrde da se ne ukidaju ili smanjuju postojee razine prava koja hrvatski branitelji imaju.

Isto tako na portalu ministarstva branitelja stoji da pravno ukidanje pojedinih kategorija braniteljske i stradalnike populacije ili smanjenje postojee razine materijalnih i drugih prava nije bilo tema niti jednog drugog tijela Vlade Republike Hrvatske.

 

"Tim ekonomskih strunjaka"

 

Pavo Mileki

099 690 9114

 
 

powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"