UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


INICIJATIVA ZA IZMJENU NOVOG ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU! 16.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci, hrvatski branitelji,

Udruga HVIDR-a Beliše, zajedno sa Zajednicom udruga HVIDR-a Osjeko-baranjske upanije pokrenula je inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju N.N. 157/2013.

Razlog za zabrinutost novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) koji je na snazi od 01. sijenja 2014. krije se u lanku 80, u kojem se navodi da e se mirovina Hrvatskih branitelja primjenjivo od 01. sijenja 2015. mirovina ponovno preraunavati na nain da e se razdvajati na dva dijela: onaj dio za koji postoji realan sta – koji je kod mnogih Hrvatskih branitelja vrlo mali zbog godina s kojima su ušli u rat – sa faktorom 0,85 (po starom zakonu 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i HRVI) te na onaj dio staa koji veina nas hrvatskih branitelja nema zbog umirovljenja, a koji e ovisiti iskljuivo o Vladi RH i Dravnom proraunu, i u svakom trenutku biti nejasan i podloan politikim konotacijama.

...

Molim Vas da ovaj lanak pozorno proitate i prenesete ga svim našim suborcima!

Drimo da su novim Zakonom o mirovinskom osiguranju donesenom šutke, skrivajui se iza odluke o smanjenju braniteljskih mirovina od 10 %, koja je oito posluila samo za odvraanje pozornosti, Hrvatskim braniteljiima i stradalnicima Domovinskog rata dovedena su u pitanje njihova dosadašnja prava.

Istovremeno, u lanku 80. se navodi da se pripadnici NOB-a izjednaavaju sa Hrvatskim branteljima, jer i jednima i drugima faktor izrauna po tom novom zakonu iznosi 0,85 ime e se mirovine pripanicima NOB-a uvelike (više nego duplo) poveati dok e se razdvajanjem, mirovine Hrvatskih branitelja i stradalnika smanivati...   

Navedenim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju pregaena su do sada vaea prava stradalnika Domovinskog rata iz mirovinskog osiguranja.

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju koeficijenti za izraun mirovina, smanjeni su više nego duplo. Usvojeno je da se prilikom obrauna mirovina ne uzima u obzir ni visina invaliditeta, ni in, a usvojeno je da bi visina mirovine ovisila o duini radnog staa, kojega ratni stradalnici imaju uglavnom vrlo malo (jer su stradali u mlaoj ivotnoj dobi).

Napominjemo da su Mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata dosadašnjim zakonima i raznim mjerama od 2001. godine smanjena i preko 60%. Sudjelovali smo u svakoj mjeri Vlade RH i zakonodavca koje su bile usmjerene na spašavanje dravnog prorauna, te smo došli do granice kojom su ozbiljno ugroena osnovna egzistencijalna prava nas hrvatskih branitelja.

Izmjenama Zakona i novim obraunom, veina Hrvatskih branitelja i ratnih stradalnika trebala bi imati mirovine na razini socijalne pomoi.

Potezom pera pokušava se potpuno obespraviti hrvatske branitelje i ratne stradalnike i dovesti u pitanje njih i njihove obitelji.

Drimo da treba uzeti u obzir da ratni stradalnici koji su zdravstveno nesposobni za obavljanje bilo kojega drugog posla, a što im je pozitivnim Zakonskim propisima i onemogueno, svoju egzistenciju  ostvaruju iskljuivo i samo iz mirovine.

Hrvatski branitelji svoju mirovinu u cijelosti ili dijelom stekli su po posebnim uvjetima, na temelju trajnog gubitka radne sposobnosti kao posljedice stradavanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, te kumulirano po opim propisima na temelju mirovinskog staa i dugogodišnjih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje, stoga smo ogoreni ovakvim postupcima zakonodavca kojima se iz razloga ušteda dravnog prorauna kontinurano kanjavaju smanjivanjem mirovina i ugroavanjem osnovnih egzistencijalnih prava.

Hrvatski branitelji nisu otišli u mirovinu svojom voljom, nego od strane mirovinskog, temeljem procijenjene nesposobnosti za rad.

Republika Hrvatska preko Mirovinskog im je prilikom odlaska u mirovinu ponudila izraun mirovine i sada ovim izmjenama Zakona pokušava svoje obveze izvrdati.

Putem navedenog izrauna stvorena su odreena prava i obveze. Naime, ratni stradalnici su u mirovinu otišli pod ponuenim uvjetima, a da su mogli pretpostaviti da e drava te uvjete mijenjati ostali bi na svojim radnim mjestima, pa makar do njih morali dolaziti i etveronoške.

Treba uzeti u obzir da su ratni stradalnici svoje zdravlje izgubili izvršavajui zadae za svoje poslodavce -  MUP, OSRH i MORH, odnosno za Republiku Hrvatsku.

Budite sigurni da u svakoj Europskoj dravi, na ije se zakonodavstvo Vlada RH esto poziva, svaki poslodavac kojemu djelatnik nastrada na radnom mjestu osigurava mu doivotnu egzistenciju i odštetu u visini od nekoliko stotina tisua eura te mirovinu koja je bitno razliita od mirovina koje idu po opim propisima.

Mi zaista nismo krivi što vlast u Republici Hrvatskoj nije bila sposobna, niti se potrudila ostvariti ratne reparacije od agresora zbog kojeg nam je zdravstveno stanje i narušeno.

No, drava Hrvatska je stradalnicima ponudila mirovinu pod odreenim uvjetima u odreenoj visini koja je dostatna za ivot i sad ovim Zakonom pokušava istu višestruko smanjiti.

Nama hrvatskim braniteljima slaba je utjeha što su po Zakonskim propisima navedeni odreeni izuzeci ili dano „odreeno vrijeme“ za neprimjenu ovog Zakona, no ovim Zakonom su naša prava pregaena i Vlast – sadašnja i budua, u svakom trenutku moe ukinuti podzakonski propis kojim se odgaa primjena ovoga Zakona.

Svjedoci smo da je u utorak 23. rujna za vrijeme posjete Vladi RH Zamjenik glavnog direktora glavne uprave za gospodarske i financijske poslove Europske komisije Servaas Deroose utvrdio odreena odstupanja od preuzetih obveza te da škripi još puno stvari poput problematinog upravljanja tvrtkama u dravnom vlasništvu, ozbiljne strukturne slabosti, lošeg poslovnog okruenja i nekonkurentnosti spominjui pritom i mirovinski sustav.. Što bi, u koliko se ne riješi, moglo dovesti i do sankcija Evropske Komisije.

Ministar Gri, u svom obraanju javnosti, javno je u više naverata izjavio da je svjestan kako se nee u potpunosti ostvariti projekcije i preuzete obveze u proceduri prekomjernog deficita.

A ministar rada gosp. Mrsi tvrdi kako ne oekuje da e se Hrvatska nai pod nekim posebnim nadzorom Europske komisije istiui pritom kako je Vlada RH dobila od EK odreene preporuke koje e ubrzati reforme i smanjiti deficit dravnog prorauna.

Dana 05. listopada 2014.  gostujuu u emisiji „Nedjeljom u 2“ o usklaenju i podjeli mirovina na dva dijela govorio je i predsjednik HSLS-a Darinko Kosor, budui koalicijski patner HDZ-a, istiui kako se oni u HSLS-u zalau za takav oblik isplate mirovina.

Stoga Vas poštovni prijatelji pitamo, da li e i u kojoj mjeri obrazloenje ministra Mrsia, ministra Gria i ostalih prodavaa magle i krojaa „carevog novog ruha“ koji navode da se ovim Zakonom o mirovinskom osiguranju, novim nainom usklaivanja mirovina, mirovine hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji nee smanjiti, utjecati na odluku Vlade RH o usklaivanju mirovina od 01. sijenja 2015. godine.

Poueni ranijim iskustvima, uvjereni smo kako je donošenje ovog Zakona samo stvaranje novih mogunosti za manipulaciju i izmjene izrauna naših braniteljskih mirovina kao i do sada na našu štetu, ali sada bez posebnih zakona o smanjenju, ve samo utemeljeno na odluci Vlade i nejasnom izraunu.

        Poštovani prijatelji, hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata Valpovštine, Osjeko-baranjske upanije i Republike Hrvatske podrimo ovu inicijativu o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju (N.N.157/2013.).

Dignimo svoj glas i javno progovorimo o tom problemu koji e od 01. sijenja 2015. godine ponovno dovesti u pitanje naša osnovna egzistencijalna prava.

 

Pavo Mileki

099 690 9114

 

powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"